marți, 30 iunie 2015

“Garanția pentru Tineret”, cel mai amplu program de combatere a şomajului în rândul tinerilor, din ultimii 25 ani           La sedinta de Consiliu Consultativ al AJOFM Bistrita - Nasaud, din data de 30.06.205, doamna director executiv adjunct Koos Angela a prezentat Programul "Garantia pentru Tineret".
           
          Ocuparea tinerilor

Descrierea situaţiei actuale:
Pornind de la faptul că, la nivelul Uniunii Europene, peste 5 milioane de tineri sunt şomeri, adică unul din cinci tineri de pe piaţa muncii nu îşi poate găsi un loc de muncă, şomajul pe termen lung în rândul tinerilor este în creştere - în anul 2012, peste 32% din şomerii sub 25 de ani erau în şomaj de peste 12 luni, s-a impus cu stringenţă o nouă abordare a politicii de ocupare a tinerilor, prin combinarea unor măsuri urgente şi specifice pentru susţinerea directă a tinerilor cu reforme structurale pe termen lung.
La nivelul anului 2013 în România, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani), era de 23,6%, de peste 3 ori mai mare decât rata şomajului BIM care, la nivelui acestui an a fost de 7,3%.
Rata înaltă a şomajului în rândul tinerilor este determinată, la nivel naţional, de următorii factori:

·         Numărul tinerilor care părăsesc de timpuriu şcoala este crescut, ceea ce conduce implicit la
creşterea riscului de a deveni şomeri sau persoane inactive;
·         Nivelul educaţional al tinerilor constituie unul din factorii importanţi ce influenţează
accesul pe piaţa muncii, astfel că cele mai scăzute rate de ocupare se înregistrează în cazul tinerilor cu un nivel redus de educaţie, dar şi în cazul celor cu studii liceale;
·         Neconcordanţa dintre calificările şi competentele tinerilor şi cele solicitate de angajatori,
concretizată în următoarele aspecte:
- 49% dintre tineri consideră că doar într-o măsură foarte mică cunoştintele
dobândite în cadrul unei instituţii de învăţământ, corespund nevoilor de pe piaţa muncii;
- 69% consideră că activităţile practice sunt insuficiente;
- 85% dintre angajatori consideră că tinerii absolvenţi sunt pregătiţi de către sistemul
de învăţământ, la nivel teoretic, dar nu şi practic;
- Neîncrederea tinerilor în eficienţa cursurilor de formare profesională de scurtă
durată sau în programele de reconversie profesională şi în faptul că participarea la acestea le-ar putea asigura ocuparea unui loc de muncă;
- Lipsa experienţei în muncă îi face pe tineri vulnerabili în faţa concurenţei cu
ceilalţi lucrători de pe piaţă, astfel încât, 59% dintre angajatori nu-şi pot permite să angajeze tineri fără experienţă;
- Tinerii sunt mai puţin motivaţi să muncească, pretind la angajare salarii prea mari,
si mare parte dintre ei nu sunt pregătiţi să accepte şi alte locuri de muncă diferite ca cerinţe profesionale de pregătirea lor de bază;
·         Părăsirea timpurie a şcolii, fără a obţine o calificare;
·         Lipsa competentelor relevante şi a experienţei profesionale (indiferent de post sau poziţie
ocupată, experienţa profesională constituie principalul criteriu de departajare în obţinerea unui loc de muncă);
·         Locuri de muncă precare, prost plătite, urmate de perioade mari de şomaj/ neocupare;
posibilităţi de formare profesională limitate;
·         Programele de măsuri active pentru tinerii şomeri sunt uneori insuficiente şi/sau inadecvate;
·         Lipsa motivaţiei tinerilor, pentru ocuparea unui loc de muncă.
Luând în considerare această realitate, nici alocările bugetare din B.A.S., din ultimii ani nu au fost suficiente pentru susţinerea programelor de măsuri active specifice acestei categorii de şomeri; bugetarea acestora şi alocarea efectivă a sumelor necesare realizându-se anevoios/greoi.
Acest aspect trebuie avut în vedere şi corijat pentru viitor, motivat de faptul că măsurile active specifice tinerilor, trebuie realizate în timp util, respectiv în maximum 4 luni de la înregistrare.
Indicatorul “Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu, în total tineri cu vârsta mai mică de 25 de ani înregistrati”, reflectă obligaţiile asumate de România, prin Schema de Garanţie pentru tineri şi are în vedere tinerii şomeri, în primele 4 luni de la înregistrare în evidenţele agenţiei.

“Garanția pentru Tineret”, cel mai amplu program de combatere a şomajului în rândul tinerilor,  din ultimii 25 ani

Planul de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014 – 2015 este cadrul strategic actual în domeniul ocupării tinerilor. Conform documentului strategic toţi tinerii sub 25 de ani trebuie să beneficieze de o ofertă privind un loc de muncă de calitate, de continuare a educaţiei, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, într-un interval de 4 luni de la înregistrarea la AJOFM.
Cadrul legislativ naţional pentru punerea în aplicare a Garanţiei pentru tineret este centrat în jurul reformei Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, precum şi a normelor metodologice subsecvente, ce stimulează atât segmental ofertei de forţă de muncă cât şi pe cel al cererii.  
Măsurile implementate de ANOFM prin structurile teritoriale vor fi următoarele:
·         Ucenicia – organizată în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,
republicată, precum şi a normelor metodologice de punere în aplicare a legii (HG               nr.855/2013).
Se acordă subvenție pentru ucenicie angajatorilor, astfel: 300 lei/lună/ucenic și se asigură din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 250 euro/lună/ucenic se acordă din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau din “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. Sumele se acordă pe o perioadă între 1 și 3 ani, în funcție de nivelul de calificare pentru care se organizează ucenicia, adică pe perioada derulării schemei.
·         Stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior – organizate în conditiile Legii335/2013
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de punere în aplicare a legii (HG nr.473/2014).
Subvenția pentru stagii este acordată, de asemenea, angajatorilor: 750 lei/lună/stagiar, se acordă de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 300 euro/lună/stagiar se acordă din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. Sumele se acordă pe o perioadă de 6 luni, adică pe toată perioada derulării schemei.
·         Măsurile active prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare:
o    Stimularea angajatorilor prin acordarea de subvenții pentru încadrarea tinerilor
Această măsură vizează recrutarea tinerilor absolvenți de către companii, pentru a le oferi un loc de muncă astfel: 500 lei/lună/angajat se acordă de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 200 euro/lună/angajat se acordă din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”. Sumele se acordă pe o perioadă de 12 luni.
o   Consiliere si orientare profesionala
Pentru a beneficia de oricare dintre măsurile din schema de implementare a Garanției pentru Tineret, după înregistrarea la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, tinerii vor fi orientați și consiliați. Entitățile, de la angajatori singuri sau în parteneriat cu furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate și până la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM) care vor opta pentru acordarea acestor măsuri vor putea beneficia de o alocare medie de 100 euro din fonduri europene pentru fiecare tânăr consiliat. Banii sunt alocați din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”.
o   Evaluarea si recunoasterea competentelor profesionale obținute în sistem
nonformal și informal
Această măsură se referă la recunoașterea oficială de către centrele de evaluare, a competențelor tinerilor dobândite altfel decât în sistemul de educație sau de formare. În acest fel, se acordă o a doua șansă persoanelor care au părăsit prematur școala, ameliorându-se accesul tinerilor la sistemele formale de educație și formare. Centrele de evaluare de competențe care implementează această măsură vor putea beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr evaluat. Banii sunt alocați din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”.
o   Formarea profesională
Această măsură este menită să asigure o mai bună corelare a cererii cu oferta de forță de muncă. Obiectivul: dezvoltarea competențelor tinerilor pentru creșterea capacității lor de inserție profesională. Furnizorii de formare profesională autorizați, în condițiile legii, care organizează cursurile vor putea beneficia de o alocare medie de 400 euro pentru fiecare tânăr format. Banii sunt alocați din fonduri europene, și anume din “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”.
o   Acordarea de “prime de mobilitate”, după cum urmează:

§  Acordarea primelor de încadrare 
Prima de încadrare se acordă tânărului care ocupă un loc de muncă într-o localitate aflată la o distanță mai mare de 50 km față de domiciliu, astfel: 1.000 lei/lună se acordă o singură dată de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. Alți 250 euro/lună se acordă din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”, timp de 12 luni.
§  Acordarea primelor de instalare
Prima de instalare se acordă tânărului care își schimbă domiciliul pentru ocuparea unui loc de muncă. Astfel, 3.500 lei se acordă o singură dată de la Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj. În plus, tânărului i se mai acordă încă 1.000 euro din fonduri europene, și anume din Fondul Social European sau “Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor”.

Totodata, exclusiv din Fondul Social European si/sau Initiativa privind Ocuparea Tinerilor se va finanta stimularea tinerilor pentru initiarea de afaceri si crearea de intreprinderi mici si mijlocii, cu accent pe cele cu profil non-agricol din mediul urban.
Fondurile din FSE 2014 – 2020 şi cele din Iniţiativa privind Ocuparea Tinerilor de care vor beneficia suplimentar toate măsurile prezentate vor putea fi accesate dupa elaborarea ghidurilor solicitantului pentru Axele Prioritare 1 si 2 din Programul Operational Capital Uman (2014 – 2020). Dupa afişarea acestora pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, angajatorii vor cunoaşte care sunt condiţiile de accesare şi vor putea aplica după caz.
Totodată, pentru a beneficia de oricare dintre măsurile de sprijin pentru integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă a căror implementare este gestionată de Serviciul Public de Ocupare, angajatorii trebuie să se adreseze AJOFM-ului din judeţul în care îşi au sediul, pentru a selecta din baza de date a acesteia tineri sub 25 de ani, în vederea angajarii.
Menţionăm că, angajatorii care au deja încadrate în muncă persoane sub 25 de ani nu mai pot beneficia pentru acestea de subvenţiile financiare alocate prin “Garanţia pentru Tineret”. Aceşti angajatori pot accesa fondurile alocate numai dacă încheie contracte de muncă cu alte persoane sub 25 de ani, în condiţiile legii.
Programul “Garanţia pentru Tineret” are un site dedicat: www.garantiapentrutineret.ro
luni, 8 iunie 2015

Finalizare program de formare profesionala de calificare in meseria ’’Lucrator in structuri pentru constructii’’


                 Programul de formare profesionala ’’Lucrator in structuri pentru constructii’’ s-a desfasurat in perioada 25.03.2015-04.06.2015 cu examenul de absolvire organizat  in data de 08.06.2015  la salile de curs ale Centrului de Formare Profesionala  din cadrul  Agentiei  Judetene  pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud.
         Programul a facut parte din planul judetean de formare profesionala si s-a desfasurat prin CRFPA Cluj.
     La acest program de formare au fost inscrisi un numar de 23 de persoane, toti  fiind someri si au absolvit  programul   un numar de 19 persoane.
        Pregatirea teoretica s-a  desfasurat la salile de curs ale Centrului de Formare Profesionala Bistrita, iar practica la SC Conprest SA din Bistrita.
        Programul  a cuprins un numar de 360 de ore de pregatire, din care pentru teorie au fost alocate 120 de ore iar pentru practica 240 de ore.
       Competentele  dobandite in urma absolvirii acestui program de formare sunt:
1.   Igiena si securitatea muncii
2.   Lucrul in echipa
3.   Organizarea locului de munca
4.   Notiuni generale despre constructii
5.   Material in constructii
6.   Planuri pentru constructii
7.   Prelucrarea materialelor
8.   Sapaturi si sprijiniri
9.   Cofraje din lemn
10.      Lucrari simple de armare
11.      Lucrari de betoane
12.      Zidarii simple de caramida
13.      Tencuieli obisnuite driscuite